Ρύπανση με χημικά

Χημικές ουσίες μεταφέρονται  με πλοία. Αυτές που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία μεταφέρονται με ειδικές προφυλάξεις με ειδικά πλοία. Τέτοιες είναι:  
  1. Φυτικά και ζωικά λάδια, οξέα, πετροχημικά προϊόντα και αλκοόλες. 
  2. Εύφλεκτες, διαβρωτικές, ερεθιστικές και τοξικές.
  3. Στερεές με κίνδυνο, όταν μεταφέρονται σε χύμα μορφή, αυτανάφλεξης, ρευστοποίησης, δημιουργίας όξινων στραγγισμάτων κ.ά.

Η αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας με χημικές ουσίες διαφέρει από αυτήν του πετρελαίου γιατί κάθε ουσία συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν πέσει στη θάλασσα. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη γενική συμπεριφορά των χημικών ουσιών στη θάλασσα.