Ρύπανση από "ξενικά" είδη

Τα εμπορικά πλοία χρησιμοποιούν για λόγους ευστάθειας, όταν ταξιδεύουν με μικρό ή καθόλου φορτίο, θαλασσινό νερό για πρόσθετο βάρος, το γνωστό έρμα.

Το θαλασσινό νερό περιέχει θαλάσσιους οργανισμούς. Πριν φτάσει το πλοίο στο λιμάνι θα ρίξει το έρμα στη θάλασσα και μαζί του θα πέσουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί που προέρχονται από άλλη περιοχή του πλανήτη και για το λόγο αυτό τους λέμε «ξενικά» είδη. Πολλαπλασιαζόμενοι θα καταστρέψουν σταδιακά το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής με αρκετές δυσμενείς για την περιοχή επιπτώσεις. Η Διεθνής Νομοθεσία σκοπεύει να απαγορεύσει τη ρίψη του έρματος και βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης μεθόδων επεξεργασίας.

Εκτός από το έρμα πολλοί οργανισμοί προσκολλώνται στα ύφαλα των πλοίων ή στα δίχτυα αλιευτικών σκαφών και με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται σε νέα οικοσυστήματα.